หน้าหลัก ประวัติมหาดไทย อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา  
 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ มท.
กรุงเทพมหานคร
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
องค์การตลาด
 
เยี่ยมชมเว็บไซต์จังหวัด
 
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
 
กฎระเบียบ หนังสือเวียน ก.พ.
 
 
 
 
 
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
 
 
คลิกดาวน์โหลด 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
คลิกดาวน์โหลด ฟอนต์ TH SarabunPSK 
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โทรภายใน
เบอร์องค์การ
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีฯ
นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
50100
02-222-7174
เลขานุการหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีฯ
นางศรีพรรณ เพิ่มดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
50100
02-222-7174
นางพิม พงษ์โสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
50114
02-223-2214
กลุ่มงานบริหาร 
นายสันชัย พัฒนะวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
50003
02-622-0963,
02-221-9106
นางเยาวลักษณ์ มหาธนบดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
50101
02-222-8866
นางจริยา  คำแก้ว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
50120
02-221-3871
นางสาวนิชานันท์ ทรัพย์สมบูรณ์็ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
50108
02-222-8866
นางสาวกนกพร บุตรสอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
50112
02-221-3871
นางสาวเบญจมาภรณ์ ยาใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
50108
02-221-3871
ข้าราชการช่วยราชการ
นางสาวนฤทัย ลวนานนท์ เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส
สังกัดกรมที่ดิน
50108
02-222-4827
ลูกจ้าง
นางทัศนีย์ นิลพฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
50113
02-221-3871
นายสมมาตร แย้มกลีบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
50110
02-221-3871
นางสาวศศิมา ภารการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
50112
02-221-3871
นายอนุรักษ์ ทรงเพียรธรรม พนักงานขับรถ
50110
02-221-3871
นางศิริพร ปิ่นภู่ แม่บ้าน
-
02-221-3871