หน้าหลัก ประวัติมหาดไทย อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา  
 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ มท.
กรุงเทพมหานคร
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
องค์การตลาด
 
เยี่ยมชมเว็บไซต์จังหวัด
 
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
 
กฎระเบียบ หนังสือเวียน ก.พ.
 
 
 
 
 
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
 
 
คลิกดาวน์โหลด 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
คลิกดาวน์โหลด ฟอนต์ TH SarabunPSK 
 
1

ประวัติความเป็นมาก่อนจะมาเป็น สำนักงานรัฐมนตรี
                    นับแต่มีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัชกาลที่ 5(พ.ศ.2435) โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี เมื่อเริ่มรับตำแหน่ง ได้จัดสรรอำนาจหน้าที่ในเบื้องต้นของกระทรวงมหาดไทยออกเป็น 3 กรม คือ กรมมหาดไทยกลาง กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ และกรมพลำภัง
                    “กรมมหาดไทยกลาง” จะมีปลัดทูลฉลองเป็นหัวหน้า และทำหน้าที่ทั่วไปที่มิใช่งานของกรมอื่น นั่นก็คือลักษณะงานส่วนหนึ่งของสำนักงานเลขานุการ รัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันนั่นเอง
                    ต่อมาในปี พ.ศ.2466 (สมัยรัชกาลที่ 6) มีการจัดตั้ง “กรมบัญชาการกระทรวงมหาดไทย” ขึ้น มีเสนาบดี เป็นหัวหน้า ปลัดทูลฉลอง เป็นผู้ช่วย และมีที่ปรึกษาเสนาบดี 1 นาย กรมนี้มีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการทั้งกระทรวงมหาดไทย จนถึงปี พ.ศ.2476
                    ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตย ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ.2476 กำหนดให้มี กรมเลขานุการรัฐมนตรี และกรมปลัดขึ้นในกระทรวงมหาดไทย งานของทั้ง 2 กรม จึงแยกจากกันอย่างชัดเจน และในปีเดียวกันนี้ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2476 เปลี่ยนชื่อกรมทั้ง 2 เป็นสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง และเป็นชื่อ ที่ใช้มาจนกระทั่งปัจจุบัน แม้จะมีการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม อีกหลายครั้ง ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
                     เมื่อจัดตั้ง “สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี” ในปี พ.ศ.2476 แล้ว ได้มีพระราชกฤษฎีกา การจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2476 ขึ้น แบ่งส่วนราชการของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีเป็น 2 แผนก คือ
                                        1. แผนกการเมือง
                                        2. แผนกตรวจสอบเรื่องราวและความเห็นต่อมาภายหลัง สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี แบ่งส่วนราชการเป็น 3 ฝ่าย คือ
                                        1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                                        2. ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว
                                        3. ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
                    ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 กำหนดให้สำนักงาน เลขานุการรัฐมนตรี มีเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และมีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีและมีหน้าที่ดังนี้
                    1. รวบรวมและเสนอข้อมูลเพื่อช่วยในการสั่งการของรัฐมนตรี
                    2. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ
                    3. ติดต่อและสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์
                    4. ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองและเหตุการณ์สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ให้แก่รัฐมนตรี
                    5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอบกระทู้และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ทางการเมืองจากสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี มาเป็น สำนักงานรัฐมนตรี
              
ตามที่ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญํติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 หมวด 13 มาตรา 30 กำหนดให้ "กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย"
                    และกำหนดส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 31 ดังนี้
                    "มาตรา 31" กระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
                                (1) สำนักงานรัฐมนตร                                        (5) กรมที่ดิน
                                (2) สำนักงานปลัดกระทรวง                                (6) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                (3) กรมการปกครอง                                          (7) กรมโยธาธิการและผังเมือง
                                (4) กรมการพัฒนาชุมชน                                    (8) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                    
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
                    กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 กำหนดให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง                                        มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
                    1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
                    2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน
                    3. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
                    4. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
                    5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

---------------------------