หน้าหลัก ประวัติมหาดไทย อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา  
 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมษายน พ.ศ.2435 สิงหาคม พ.ศ.2458
2 เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) มกราคม พ.ศ.2458 สิงหาคม พ.ศ.2465
3 เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) สิงหาคม พ.ศ.2465 มีนาคม พ.ศ.2468
4 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ พฤษภาคม พ.ศ.2469 เมษายน พ.ศ.2471
5 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต 1 เมษายน พ.ศ.2471 24 มิถุนายน พ.ศ.2475
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
6
(1,2)
พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล
(ชิต สุนทรวร)
2

10 ธันวาคม พ.ศ.2475

1 เมษายน พ.ศ.2476
3 1 เมษายน พ.ศ.2476 20 มิถุนายน พ.ศ.2476
7 พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์
(หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)
4 21 มิถุนายน พ.ศ.2476 16 ธันวาคม พ.ศ.2476
8 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
5 16 ธันวาคม พ.ศ.2476 29 มีนาคม พ.ศ.2477
9
(1,2)
หลวงประดิษฐมนูธรรม
(ปรีดี พนมยงค์)
5 29 มีนาคม พ.ศ.2477 22 กันยายน พ.ศ.2477
6 22 กันยายน พ.ศ.2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2478
10
(1-3)
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 6 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2478 9 สิงหาคม พ.ศ.2480
7 10 สิงหาคม พ.ศ.2480 21 ธันวาคม พ.ศ.2480
8

21 ธันวาคม พ.ศ.2480

16 ธันวาคม พ.ศ.2481
11
(1)
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
9 21 ธันวาคม พ.ศ.2481 22 สิงหาคม พ.ศ.2484
12
(1)
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม
(ช่วง ขวัญเชิด)
9 22 สิงหาคม พ.ศ.2484 7 มีนาคม พ.ศ.2485
13
(1)
พลเอก มังกร พรหมโยธี
(มังกร ผลโยธิน)
10 10 มีนาคม พ.ศ.2485 1 สิงหาคม พ.ศ.2487
14
(1,2)
นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย ร.น.
(บุง ศุภชลาศัย)
11 2 สิงหาคม พ.ศ.2487 31 สิงหาคม พ.ศ.2488
12 31 สิงหาคม พ.ศ.2488 17 กันยายน พ.ศ.2488
15 นายทวี บุณยเกตุ 13 19 กันยายน พ.ศ.2488 31 มกราคม พ.ศ.2489
16 พระยาศรีเสนา
(ฮะ สมบัติศิริ)
14

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2489

24 มีนาคม พ.ศ.2489
12
(2-4)
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม
(ช่วง ขวัญเชิด)
15 24 มีนาคม พ.ศ.2489 11 มิถุนายน พ.ศ.2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ.2489 23 สิงหาคม พ.ศ.2489
17 24 สิงหาคม พ.ศ.2489 30 พฤษภาคม พ.ศ.2490
17 พระยาสุนทรพิพิธ
(เชย สุนทรพิพิธ)
18 31 พฤษภาคม พ.ศ.2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2490
18 พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์
(ชิต มั่นศิลป์)
19 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491

19 พันตรี ควง อภัยวงศ์ 20

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491

8 เมษายน พ.ศ.2491
11
(2)
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
21 15 เมษายน พ.ศ.2491 25 มิถุนายน พ.ศ.2492
13
(2)
พลเอก มังกร พรหมโยธี
(มังกร ผลโยธิน)
22 28 มิถุนายน พ.ศ.2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2494
20
(1-3)
พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 23 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 6 ธันวาคม พ.ศ.2494
24 8 ธันวาคม พ.ศ.2494

23 มีนาคม พ.ศ.2495

25 28 มีนาคม พ.ศ.2495 12 ธันวาคม พ.ศ.2496
21 พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์
(พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)
25 12 ธันวาคม พ.ศ.2496 2 สิงหาคม พ.ศ.2497
11
(3)
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
25

2 สิงหาคม พ.ศ.2497

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500
22 พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ 26 31 มีนาคม พ.ศ.2500 16 กันยายน พ.ศ.2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ.2500 21 กันยายน พ.ศ.2500
23
(1-6)
พลเอก ประภาส จารุเสถียร 27 23 กันยายน พ.ศ.2500

26 ธันวาคม พ.ศ.2500

28 1 มกราคม พ.ศ.2501 20 ตุลาคม พ.ศ.2501
29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2502 8 ธันวาคม พ.ศ.2506
30 11 ธันวาคม พ.ศ.2506 7 มีนาคม พ.ศ.2512
31 11 มีนาคม พ.ศ.2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติเพื่อปกครองประเทศ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 17 ธันวาคม พ.ศ.2515
พลเอก ประภาส จารุเสถียร 32

19 ธันวาคม พ.ศ.2515

14 ตุลาคม พ.ศ.2516

24 นายกมล วรรณประภา 33 16 ตุลาคม พ.ศ.2516 22 พฤษภาคม พ.ศ.2517
25
(1,2)
พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร 34 30 พฤษภาคม พ.ศ.2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2518
35 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2518 13 มีนาคม พ.ศ.2518
26 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 36 17 มีนาคม พ.ศ.2518 8 มกราคม พ.ศ.2519
27 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 36 8 มกราคม พ.ศ.2519 20 เมษายน พ.ศ.2519
28
(1,2)
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 37 20 เมษายน พ.ศ.2519 23 กันยายน พ.ศ.2519
38 5 ตุลาคม พ.ศ.2519 6 ตุลาคม พ.ศ.2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ.2519

6 ตุลาคม พ.ศ.2519

29 นายสมัคร สุนทรเวช 39

22 ตุลาคม พ.ศ.2519

19 ตุลาคม พ.ศ.2520
30 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2520 11 สิงหาคม พ.ศ.2521
31
(1,2)

พลเอก เล็ก แนวมาลี

40 11 สิงหาคม พ.ศ.2521 21 ธันวาคม พ.ศ.2521
41 24 พฤษภาคม พ.ศ.2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523
32
(1,2)

นายประเทือง กีรติบุตร

41 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 3 มีนาคม พ.ศ.2523
42 21 มีนาคม พ.ศ.2523 23 มิถุนายน พ.ศ.2524
33
(1,2)
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ 42 23 มิถุนายน พ.ศ.2523 19 มีนาคม พ.ศ.2526
43 7 พฤษภาคม พ.ศ.2526

5 สิงหาคม พ.ศ.2529

34 พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 44

11 สิงหาคม พ.ศ.2529

3 สิงหาคม พ.ศ.2531
35
(1)
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 45 9 สิงหาคม พ.ศ.2531 9 มกราคม พ.ศ.2533
36
(1)
นายบรรหาร ศิลปอาชา 45 9 มกราคม พ.ศ.2533 9 ธันวาคม พ.ศ.2533
35
(2)
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 46 14 ธันวาคม พ.ศ.2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 1 มีนาคม พ.ศ.2534
37 พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี 47 6 มีนาคม พ.ศ.2534 22 มีนาคม พ.ศ.2535
38 พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ 48 17 เมษายน พ.ศ.2535 24 พฤษภาคม พ.ศ.2535
39 พลตำรวจเอก เภา สารสิน 49 18 มิถุนายน พ.ศ.2535

23 กันยายน พ.ศ.2535

40 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 50 29 มิถุนายน พ.ศ.2535 11 ธันวาคม พ.ศ.2537
41
(1)
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 50

17 ธันวาคม พ.ศ.2537

13 กรกฎาคม พ.ศ.2538
36
(2)
นายบรรหาร ศิลปอาชา 51 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2539
42 นายเสนาะ เทียนทอง 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2540
41
(2)
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 29 มีนาคม พ.ศ.2543
43 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 53 11 เมษายน พ.ศ.2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2543
44 ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 3 ตุลาคม พ.ศ.2545
45 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 54 3 ตุลาคม พ.ศ.2545

10 มีนาคม พ.ศ.2547

46 นายโภคิน พลกุล 54

10 มีนาคม พ.ศ.2547

11 มีนาคม พ.ศ.2548
47 พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ 55 11 มีนาคม พ.ศ.2548 2 สิงหาคม พ.ศ.2548
48 พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา 55 2 สิงหาคม พ.ศ.2548 19 กันยายน พ.ศ.2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ.2549 1 ตุลาคม พ.ศ.2549
49 นายอารีย์ วงศ์อารยะ 56 9 ตุลาคม พ.ศ.2549 1 ตุลาคม พ.ศ.2550
49 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 56 3 ตุลาคม พ.ศ.2550 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
50 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

1 สิงหาคม พ.ศ.2551

51
(1,2)
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ 57

2 สิงหาคม พ.ศ.2551

9 กันยายน พ.ศ.2551
58 24 กันยายน พ.ศ.2551 19 ธันวาคม พ.ศ.2551
52 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 59 20 ธันวาคม พ.ศ.2551 9 สิงหาคม พ.ศ.2554
53 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 60 9 สิงหาคม พ.ศ.2554 1 ตุลาคม พ.ศ.2555
54 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 60 27 ตุลาคม พ.ศ.2555 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
55 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
 
ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย