หน้าหลัก ประวัติมหาดไทย อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา  
 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ มท.
กรุงเทพมหานคร
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
องค์การตลาด
 
เยี่ยมชมเว็บไซต์จังหวัด
 
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
 
กฎระเบียบ หนังสือเวียน ก.พ.
 
 
 
 
 
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
 
 
 
คลิกดาวน์โหลด 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
คลิกดาวน์โหลด ฟอนต์ TH SarabunPSK 
  ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย...
 
 
 
   
การประชุมหารือข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ผ่านระบบ Video Conference System
นายแพทย์ ยีม ชาย ลี (H.E. Mr. Yim ChhayLy)
รอง นรม.กัมพูชา และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.มท.

 

 

พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำ
เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงมหาดไทย

 

 

การตรวจราชการของ
มท.1 และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ณ จ.ภูเก็ต
มท. ร่วมกับ หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จับมือ MOU ร่วมกันป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต