หน้าหลัก ประวัติมหาดไทย อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา  
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี
เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่อย่างรวดเร็วและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ