หน้าหลัก ประวัติมหาดไทย อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา  
 

มท.1 และผู้บริหาร มท. ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ในการนี้รับฟังบรรยายสรุปและผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดย ผวจ. 5 จว. อันดามัน
พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่หัวหน้ากลุ่มและ ผวจ.ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท. นายอำเภอ กำนัน ผญบ. และ อปท. ในจังหวัดภูเก็ต


เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต