หน้าหลัก ประวัติมหาดไทย อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา  
 

กระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับ หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย